Riżorsi għat-2 sena tal-Primarja marbuta ma’ Temi 2

Sett ta’ riżorsi b’temi varji fosthom:

Dawn ir-riżorsi jinkludu vokabularju, taħdit, kitba, taħriġ marbut mal-grammatika u siltiet għas-smigħ marbutin ma’ kull tema. Se jkun hemm aktar temi fil-futur. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Dokument għaż-Żamma tal-Marki tal-Assessjar Kontinwu fir-4, fil-5 u fis-6 Sena tal-Primarja

Riżorsa li l-għalliema jistgħu jużaw jekk jixtiequ, għaż-żamma u l-komputazzjoni tal-marki tal-Assessjar Kontinwu fir-4, fil-5 u fis-6 Sena tal-Primarja. L-iskop ta’ dan id-dokument huwa biex jiffaċilita u jgħin lill-għalliema jżommu l-marki tal-Assessjar Kontinwu. 

Gwida għall-użu tad-Dokument mill-Għalliema

Agħżel id-dokument (Spreadsheet) tal-klassi li tgħallem. 

F’każ ta’ diffikultà dwar il-mili tal-marki f’dawn id-dokumenti tistgħu tikkuntattjaw lill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti fuq 2598 2927.

Żewġ korsijiet fl-ortografija għall-għalliema tal-Primarja f’Malta

Temmejna 2 korsijiet oħra fl-ortografija tal-Malti. Dawn kienu mmirati għall-għalliema li jgħallmu fil-Primarja. Nirringrazzjaw lill-għalliema kollha li attendew għall-interess ġenwin tagħhom. Huwa l-gost tagħna li naraw għalliema bħal dawn jaġġornaw il-ħiliet tagħhom fil-Malti biex iwasslu l-aqwa tagħlim lill-istudenti li jgħallmu. Prosit lil Chris Giordano u lil Oriana Spiteri, il-letturi tal-korsijiet.

Ħajr lil Marija Montebello, il-Kap tal-Iskola Sekondarja Tal-Ħandaq, tal-Kulleġġ San Injazju, li għal darb’oħra laqgħetna bi ħġarha fl-iskola tagħha. Ħajr ukoll lill-President u d-Direttur tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, il-Prof. Ray Fabri u s-Sur Thomas Pace, kif ukoll lis-Sur Gaetano Bugeja, id-Direttur tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu, għall-għajnuna tagħhom biex jittella’ dan il-kors, li bħalu se norganizzaw oħrajn.

Bħalissa għaddejjin ukoll b’korsijiet oħra għall-għalliema tal-Primarja u tas-Sekondarja f’Għawdex u b’kors ieħor f’Malta għall-għalliema li ma jgħallmux il-Malti imma li jgħallmu suġġett bil-Malti, bħall-Ġeografija, l-Istorja, l-Istudji Soċjali, ir-Reliġjon u l-Iżvilupp Personali Soċjali u għall-Karriera.

Sejħa għal skemi ta’ kotba tal-qari bil-Malti mill-Ewwel sas-Sitt Sena tal-Iskejjel Primarja tal-Istat

Id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu tad-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni qiegħed jitlob is-sottomissjoni ta’ skemi ta’ kotba tal-qari bil-Malti mmirati għal studenti mill-Ewwel Sena sas-Sitt Sena tal-Iskejjel Primarja tal-Istat. Għaldaqstant, id-Direttur tat-Tmexxija tal-Kurrikulu jistieden lill-awturi, pubblikaturi, distributuri ta’ kotba u lil dawk kollha involuti f’dan il-qasam biex jibagħtu kopja ta’ skema/i ta’ qari bil-Malti fil-livell primarju biex jiġu evalwati.

L-iskemi mibgħuta għandu  jkollhom l-istima bi prezzijiet fuq kwantità.

Linji Gwida

L-iskemi jridu jissodisfaw dawn il-kriterji:

  1. Ikunu miktubin skont ir-regoli attwali tal-ortografija tal-Malti.
  2. Ikunu konformi mal-Qafas tal-Kurrikulu Nazzjonali.
  3. Ikunu konformi mal-għanijiet u l-miri ta’ tagħlim tas-Sillabu Nazzjonali 2006.
  4. Jinkludu grafika/illustrazzjonijiet/stampi li jkunu kompatabbli ma’ testi u kuntesti ta’ ġeneri varji.
  5. Ikunu addattati għal firxa ta’ ħiliet li wieħed isib fl-iskejjel primarji u li jkunu wkoll addattati għal strateġiji diversi ta’ tagħlim skont l-Istrateġija Nazzjonali tal-Litteriżmu.
  6. Preferibbilment jinkludu riżorsi u materjal ieħor t’għajnuna għall-għalliema.

L-iskemi għandhom jiġu sottomessi sa mhux aktar tard mit-30 ta’ April 2015 f’nofsinhar, u għandhom jintbagħtu lil:

Is-Sa Anna Frendo (Is-Segretarja)
Il-Bord tal-Għażla
Skemi tal-Kotba tal-Qari bil-Malti (Il-Primarja)
Iċ-Ċentru tal-Kurrikulu
Triq Sarria
Il-Furjana

Il-kotba sottomessi jingħataw lura lill-propjetarji fi żmien raġonevoli.

Ara l-avviż fil-ħarġa 19,396 tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, l-24 ta’ Marzu 2015, paġni 2362 u 2363.