Żewġ korsijiet fl-ortografija għall-għalliema tal-Primarja f’Malta

Temmejna 2 korsijiet oħra fl-ortografija tal-Malti. Dawn kienu mmirati għall-għalliema li jgħallmu fil-Primarja. Nirringrazzjaw lill-għalliema kollha li attendew għall-interess ġenwin tagħhom. Huwa l-gost tagħna li naraw għalliema bħal dawn jaġġornaw il-ħiliet tagħhom fil-Malti biex iwasslu l-aqwa tagħlim lill-istudenti li jgħallmu. Prosit lil Chris Giordano u lil Oriana Spiteri, il-letturi tal-korsijiet.

Ħajr lil Marija Montebello, il-Kap tal-Iskola Sekondarja Tal-Ħandaq, tal-Kulleġġ San Injazju, li għal darb’oħra laqgħetna bi ħġarha fl-iskola tagħha. Ħajr ukoll lill-President u d-Direttur tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, il-Prof. Ray Fabri u s-Sur Thomas Pace, kif ukoll lis-Sur Gaetano Bugeja, id-Direttur tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu, għall-għajnuna tagħhom biex jittella’ dan il-kors, li bħalu se norganizzaw oħrajn.

Bħalissa għaddejjin ukoll b’korsijiet oħra għall-għalliema tal-Primarja u tas-Sekondarja f’Għawdex u b’kors ieħor f’Malta għall-għalliema li ma jgħallmux il-Malti imma li jgħallmu suġġett bil-Malti, bħall-Ġeografija, l-Istorja, l-Istudji Soċjali, ir-Reliġjon u l-Iżvilupp Personali Soċjali u għall-Karriera.

Sejħa għal skemi ta’ kotba tal-qari bil-Malti mill-Ewwel sas-Sitt Sena tal-Iskejjel Primarja tal-Istat

Id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu tad-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni qiegħed jitlob is-sottomissjoni ta’ skemi ta’ kotba tal-qari bil-Malti mmirati għal studenti mill-Ewwel Sena sas-Sitt Sena tal-Iskejjel Primarja tal-Istat. Għaldaqstant, id-Direttur tat-Tmexxija tal-Kurrikulu jistieden lill-awturi, pubblikaturi, distributuri ta’ kotba u lil dawk kollha involuti f’dan il-qasam biex jibagħtu kopja ta’ skema/i ta’ qari bil-Malti fil-livell primarju biex jiġu evalwati.

L-iskemi mibgħuta għandu  jkollhom l-istima bi prezzijiet fuq kwantità.

Linji Gwida

L-iskemi jridu jissodisfaw dawn il-kriterji:

  1. Ikunu miktubin skont ir-regoli attwali tal-ortografija tal-Malti.
  2. Ikunu konformi mal-Qafas tal-Kurrikulu Nazzjonali.
  3. Ikunu konformi mal-għanijiet u l-miri ta’ tagħlim tas-Sillabu Nazzjonali 2006.
  4. Jinkludu grafika/illustrazzjonijiet/stampi li jkunu kompatabbli ma’ testi u kuntesti ta’ ġeneri varji.
  5. Ikunu addattati għal firxa ta’ ħiliet li wieħed isib fl-iskejjel primarji u li jkunu wkoll addattati għal strateġiji diversi ta’ tagħlim skont l-Istrateġija Nazzjonali tal-Litteriżmu.
  6. Preferibbilment jinkludu riżorsi u materjal ieħor t’għajnuna għall-għalliema.

L-iskemi għandhom jiġu sottomessi sa mhux aktar tard mit-30 ta’ April 2015 f’nofsinhar, u għandhom jintbagħtu lil:

Is-Sa Anna Frendo (Is-Segretarja)
Il-Bord tal-Għażla
Skemi tal-Kotba tal-Qari bil-Malti (Il-Primarja)
Iċ-Ċentru tal-Kurrikulu
Triq Sarria
Il-Furjana

Il-kotba sottomessi jingħataw lura lill-propjetarji fi żmien raġonevoli.

Ara l-avviż fil-ħarġa 19,396 tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, l-24 ta’ Marzu 2015, paġni 2362 u 2363.

 

Linji gwida għall-eżamijiet tal-Primarja (2014-2015)

kitbaL-għalliema kollha tar-Raba’ u tal-Ħames Sena tal-Primarja huma mitluba jaraw il-linji gwida aġġornati tal-eżamijiet annwali tal-Malti ta’ din is-sena skolastika maħruġin mit-Taqsima tal-Malti tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu.

Il-linji gwida ssibhom hawn taħt u l-aġġornamenti fuq tas-sena l-oħra huma mlewnin bl-isfar.

Linji Gwida għar-Raba’ Sena tal-Primarja

Linji Gwida għall-Ħames Sena tal-Primarja

Ċirkulari

50 għalliem itemmu kors fl-ortografija

Fil-ġimgħat li għaddew ħamsin għalliem tal-Primarja minn skejjel differenti tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti temmew kors volontarju ta’ aġġornament fl-ortografija tal-Malti. Dawn issa se jkunu aktar sodi fl-użu tal-Malti fil-klassijiet li jgħallmu. Nifirħulhom minn qalbna.

Il-kors ġie organizzat mill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti fi ħdan id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu bi sħab mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti.

Iċ-ċerimonja qasira tal-għoti taċ-ċertifikati saret fil-preżenza tal-għalliema tal-kors, is-Sur Karl Scicluna u s-Sur Chris Giordano, u matulha tkellmu s-Sur David Agius Muscat, l-Uffiċjal Edukattiv inkarigat mit-tagħlim tal-Malti fil-Primarja, is-Sur Gaetano Bugeja, id-Direttur tat-Tmexxija tal-Kurrikulu, u l-Prof. Ray Fabri, il-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Ħajr lis-Sur Thomas Pace, id-Direttur tal-Kunsill, għall-għajnuna tiegħu biex sar dan il-kors.

Fix-xhur li ġejjin se nkomplu norganizzaw aktar korsijiet bħal dawn għall-għalliema.

Il-kanzunetta tal-Milied 2014

Fl-istazzjon tal-YouTube tagħna ‘ilsien pajjiżi’ tellajna l-kanzunetta tal-Milied għal din is-sena, Frans tal-Posta, miktuba mill-awtur Trevor Żahra u mmużikata minn Sammy Galea. Għamilnielha f’għamla ta’ filmat bit-tpinġijiet ta’ Trevor Żahra stess, biex tkun tista’ titgawda b’mod sabiħ mit-tfal u l-kbar. Fil-filmat hemm ukoll iż-żigarella bil-kliem għaddej ħalli t-tfal tal-Primarja jkunu jistgħu jkantaw magħha.

Din il-kanzunetta ssibha fid-diska kompatta ‘Kewkba – Għanjiet tal-Milied’ maħruġa mill-Bank APS, bi sħab mal-Mro Dominic Galea, li ġentilment tana l-permess biex nużawha u nxerrduha mal-iskejjel tagħna.

Nittammaw li togħġobkom u nawgurawlkom il-Miled it-tajjeb!

Tista’ tara wkoll il-kanzunetta l-oħra tal-Milied.