It-Taħdit – 1 SEK

Il-Werrej tal-Paġna

  • Taħdit/Proġett Il-Palazz tal-Inkwiżitur (Marlon Barbara, Mandy Bilocca, Lorraine Farrugia, Maria Muscat Zarb)
  • Preżentazzjoni Logħob u Ħelu Tradizzjonali Malti (Katrina Grima u Claudia Gharzeddin)

LEĠĠENDI MALTIN

IL-FOLKLOR u L-ISTORJA

TEMI OĦRA


R1 K1 – Nitkellem ċar, ninstema’ u ninftiehem tajjeb bi pronunzja tajba, vuċi ċara u għolja, ton, ġesti u espressjonijiet xierqa b’mod li s‑semmiegħ jifhem u jsegwi bla tbatija.

 

R1 K3 – Nagħmel talbiet u mistoqsijiet xierqa biex nikseb it‑tagħrif meħtieġ f’kuntesti varji tal‑ħajja ta’ kuljum billi nuża reġistri ta’ taħdit formali, edukat u pulit, bħal ngħidu aħna, biex nikseb informazzjoni storika fuq post prominenti fir‑raħal/belt tiegħi jew tagħrif bijografiku għal xi intervista.

 

R2/R3 K3 – Nagħmel it‑talbiet u l‑mistoqsijiet tiegħi biex nikseb tagħrif li m’iniex midħla tiegħu billi nuża lingwaġġ formali, edukat u pulit, skont reġistri xierqa, f’kuntesti differenti. 

 

TAĦDIT/PROĠETT

Il-Palazz-tal-Inkwizitur

Id-Dipartiment tal-Malti fi ħdan il-Kulleġġ San Ġorġ Preca flimkien ma’ Heritage Malta ħadmu fuq attivitajiet b’rabta mal-Proġett tal-Malti fl-ewwel sena. L-istudenti kellhom programm varjat li sar fil-Palazz tal-Inkwiżitur u fih semgħu, raw u pparteċipaw b’mod sħiħ f’għadd ta’ attivitajiet b’temi varji. Il-ħsieb hu li mis-sena 2015-2016 dawn l-attivitajiet ikunu qed jilħqu aktar kulleġġi. Aqra dawn ir-rapporti għal aktar dettall:

Rapport N. 1 – Mandy Bilocca – Kulleġġ San Ġorġ Preca

Rapport N. 2 – Lorraine Farrugia – Kulleġġ San Ġorġ Preca

Rapport N. 3 – Maria Muscat Zarb – Skola Medja, Kulleġġ Marija Reġina


R1 K4 – Nitkellem u nippreżenta quddiem udjenza, waħdi jew m’oħrajn, bl‑għajnuna ta’ riżorsi teknoloġiċi, diġitali, stampati u oħrajn, wara li tkun saret riċerka; tagħrif interessanti fuq avvenimenti u elementi ewlenin li jsawru l‑kultura u l‑identità Maltija bħall‑ikel, il‑festi, ix‑xogħlijiet u s‑snajja’ tal‑bieraħ u llum, l‑ambjent, l‑istorja u l‑leġġendi.

 

R2/R3 K4 – Nagħmel preżentazzjonijiet orali li jistgħu jkunu bl‑għajnuna ta’ mezzi teknoloġiċi, drama, kant jew arti espressiva, fuq suġġetti speċifiċi mhux tal‑għażla tiegħi wara li nkun fittixt u rriċerkajt fuqhom.  

 

Logħob u Ħelu Tradizzjonali Malti

Preżentazzjoni mħejjija mill-istudenti Katrina Grima u Claudia Gharzeddin mill-Iskola Medja tar-Rabat, Kulleġġ San Nikola
Loghob u Ikel Tradizzjonali


R1 K5 – Ngħid xi nħoss u nagħti l‑fehmiet tiegħi fuq it‑temi, il‑karattri, l‑iżvilupp, l‑ambjent u ż‑żmien li fih isseħħ il‑ġrajja letterarja (poeżija, kanzunetta, storja, ħrafa, leġġenda) jew fattwali li naqra/nisma’.

 

R2 K5/R3 K6 – Nitkellem fuq l‑iżvilupp tal‑plott, il‑karattri ewlenin u sekondarji, u l‑ambjent tal‑istess plott billi npoġġi lili nnifsi flok xi karattru/i u nfisser dak li nħoss/ngħid/nagħmel kieku kont fl‑istess sitwazzjoni. 

 

Il-Madonna tal-Isperanza

Speaker Niżżel jew isma’ l-leġġenda.

Speranza

Filmat ta’ Ria Hewitt bħala parti mill-proġett tat-taħdit għas-seba’ sena fl-Iskola Medja ta’ Ħal Tarxien, Kulleġġ San Tumas More.


 

L-Eremita ta’ Wied il-Għasel

Speaker Niżżel jew isma’ l-leġġenda.
L-eremita ta' Wied il-GhaselSpeaker Niżżel jew isma’ tradizzjoni marbuta mal-Qala u ma’ dan il-qaddis.

 

Il-Knisja tal-Għolja

Speaker Niżżel jew isma’ l-leġġenda.
Il-Knisja tal-Gholja - Leggenda

 

Il-Leġġenda tal-Ġebla l-Wieqfa

Speaker Niżżel jew isma’ l-leġġenda.

Il-Gebla l-Wieqfa

 

Il-Leġġenda tal-Madonna taż-Żejt

Speaker Niżżel jew isma’ l-leġġenda tal-Madonna taż-Żejt.

Il-Madonna taz-Zejt

 

Il-Leġġenda tal-Għarusa tal-Mosta

Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif dwar l-isfond storiku tal-leġġenda.

Speaker Niżżel jew isma’ din il-leġġenda.

L-Gharusa tal-Mosta

 

Il-Leġġenda ta’ Għajn Klieb

Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif dwar l-isfond storiku tal-leġġenda.
Speaker Niżżel jew isma’ l-leġġenda tal-Madonna taż-Żejt.

Ghajn Klieb

 

Il-Leġġenda ta’ Bieb il-Għerreqin

(Qari ta’ Leanne Micallef mill-Iskola Sekonarja tal-Bniet, il-Mosta)

Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif dwar l-isfond storiku tal-leġġenda.

Speaker Niżżel jew isma’ din il-leġġenda.

Bieb il-Għarreqin

 

L-Għolja tas-Salvatur

Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif dwar l-isfond storiku tal-leġġenda.

Speaker Niżżel jew isma’ din il-leġġenda.

L-gholja tas-salvatur

Ix-Xorti ta’ Ħasan

Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif dwar l-isfond storiku tal-leġġenda.
Speaker Niżżel jew isma’ din il-leġġenda.

Ix-Xorti ta' Hasan

 

L-Għaġeb tal-Presepju

Speaker Niżżel jew isma’ din il-leġġenda.

L-Għaġeb tal-Presepju

 

San Nikola

Speaker Niżżel jew isma’ l-leġġenda versifikata ta’ Ġuże Delia,San Nikola.

Titulari Siggiewi

 

Speaker Niżżel jew isma’ l-leġġenda versifikata ta’ Ġuże Delia, Sużanna.

Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif bijografiku dwar l-awtur Ġużè Delia.Guże Delia

 

Il-Festa ta’ San Martin

Djalogu dwar il-Festa ta’ San Martin b’taħriġ fit-taħdit dwar il-Festi Tradizzjonali Maltin. (Christabel Borg)


 

Tliet Leġġendi marbuta mal-Mosta u l-Għargħur – Filmat ta’ Thea Rizzo

Il-Leġġenda tal-Maqluba – Il-Qrendi – (FIMBANK)


Il-Folklor

R1 K4 – Nitkellem u nippreżenta elementi ewlenin li jsawru l-kultura u l-identità Maltija bħall-festi, l-istorja u l-leġġendi. 

Il-Festa ta’ San Martin

Silta għall-qari u taħriġ fit-taħdit dwar il-festa ta’ San Martin u t-tradizzjonijiet marbuta magħha. (Christabel Borg)


 

L-Irwiegel

Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif dwar l-Irwiegel (George Mifsud).

L-irwiegelL-Irwiegel mis-sit LEĦĦ IL-MALTI


 

Informazzjoni Dwar Belt jew Raħal

R1, K3 – Nagħmel talbiet u mistoqsijiet xierqa biex nikseb it-tagħrif meħtieġ f’kuntesti varji tal-ħajja ta’ kuljum billi nuża reġistri ta’ taħdit formali, edukat u pulit, bħal ngħidu aħna, biex nikseb informazzjoni storika fuq post prominenti fir-raħal/belt tiegħi jew tagħrif bijografiku għal xi intervista.

Djalogu bil-għan li jagħti mudell ta’ kif għandu jingħata tagħif dwar belt jew raħal. (Diane Zammit) 

Temi Oħra

R2, K2 – Nispjega u nsostni b’evidenza l‑opinjonijiet tiegħi fuq tema mogħtija minn qabel filwaqt li nagħraf nindirizza l‑ħtiġijiet u l‑istennijiet tal‑udjenza ta’ quddiemi.

 

R3 K2 – Nifhem li fit‑taħdit, barra l‑fatti, nista’ ndaħħal ukoll l‑opinjonijiet u s‑sentimenti tiegħi li jistgħu jkunu parti mid‑deskrizzjonijiet, l‑ispjegazzjonijiet u r‑rakkonti  imma dejjem, b’konsiderazzjoni minn qabel tal‑kuntest, is‑sitwazzjoni u l‑udjenza tiegħi.   

 
Mappa Kunċettwali li permezz tagħha l-għalliem jista’ jispjega d-differenza bejn il-fatti u l-opinjonijiet u s-sentimenti waqt it-taħdit. Dawn il-punti u oħrajn jistgħu jintużaw biex titqajjem diskussjoni dwar il-qagħda tal-ambjent lokali, is-sentimenti mqanqal fl-istudenti minn din il-qagħda u l-opinjoni tal-istudenti dwar kif tista’ tittejjeb il-qagħda ambjentali ta’ pajjiżna.


 

L-Importanza tas-Siġar u l-Pjanti għalina.

R1, K2 – Dak li naqra nifhmu, nifforma opinjoni dwaru u nesprimiha.

Kartun bi djalogu u bit-taħriġ dwar l-importanza tas-siġar u l-pjanti (Rachelle Vassallo)


 

Parir Siewi

R3, K1 – Nitkellem b’mod mexxej u espressjoni idjomatika tajba, ħeffa naturali f’kull kuntest li fih nitkellem

Djalogu bit-Taħriġ fit-Taħdit dwar l-importanz li ngħidu dejjem il-verità (Martina Tabone)

 


 

Direzzjonijiet

R2, K3 – Nagħmel it-talbiet u l-mistoqsijiet tiegħi biex nikseb tagħrif li m’iniex midħla tiegħu billi nuża lingwaġġ formali, edukat u pulit, skont reġistri xierqa, f’kuntesti differenti.

Preżentazzjoni interattiva fuq kif jinkiseb tagħrif marbut ma’ Direzzjonijiet. (Maria Agius)